Warning: A non-numeric value encountered in /home/as015600/www_root/templates/as002066/params.php on line 62

Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR

Zväz je dobrovoľná, nezávislá a samosprávna organizácia združujúca právnické osoby - poľnohospodárske družstvá a obchodné spoločnosti pôsobiace v poľnohospodárstve.

Predseda: Ing. Milan Mišánik

ZPD a OS SR zastupuje svojich členov v:

 • Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení
 • Hospodárska a sociálna rada
 • Družstevnej únii Slovenskej republiky
 • Predstavenstve Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
 • COGECA – generálny výbor pre poľnohospodárske družstevníctvo v EÚ
 • COPA – výbor poľnohospodárskych organizácií v EÚ
 • Odborných pracovných skupinách pri Ministerstve pôdohospodárstva SR
 • Komisiách pri Výbore NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
 • Rade vlády pre vedu a techniku
 • Vidieckom parlamente na Slovensku
 • Národnom konvente EÚ
 • Pracovnej skupine pre právo obchodných spoločností a družstiev v EÚ pri Ministerstve spravodlivosti SR
 • Monitorovacích výboroch pre:
  • Pred vstupový fond SAPARD
  • Sektorový operačný program poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • Plán rozvoja vidieka


Z programového zamerania ZPD a OS SR 2007 – 2009

V oblasti podnikateľských podmienok:

Presadzovať všetkými účinnými cestami naplnenie rámca dohody z EÚ o priamych platbách pre poľnohospodárov SR na r. 2008-2010 ich dorovnaním z rozpočtu SR do výšky 75%, 80% a 85%.

Presadzovať rovnocenné postavenie poľnohospodárov v rámci Slovenska bez ohľadu na územie, v ktorom pôsobia a zvýšiť úsilie pri podpore živočíšnej výroby.

Iniciatívne vstupovať do prípravy Národného strategického plánu rozvoja vidieka na roky 2007-2013 a členstvom v Monitorovacom výbore navrhovať a presadzovať zmeny, ktoré budú vyplývať z praktických poznatkov prijímateľov.

Naďalej presadzovať zrušenie ekonomicky neodôvodnenej dane z poľnohospodárskej pôdy.

Aktívne sa podieľať pri formovaní spoločných aktivít a vytváraní partnerských vzťahov so zameraním na využitie zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ orientovaných na rozvoj vidieka v rozvíjaní nepoľnohospodárskych ekonomických aktivít a tiež v sociálnej a zdravotnej oblasti s ďalšími aktérmi pôsobiacimi na vidieku.

V oblasti stability a posilnenia družstevníctva:

Zväz ako jeden zo zakladajúcich členov Družstevnej únie SR, AZZZ SR a účastník sociálneho tripartitného dialógu bude uplatňovať a presadzovať záujmy svojich členov pri riešení otázok rozvoja družstevného hnutia a poľnohospodárstva k vytvoreniu lepších trhových podmienok a prenikania družstevníctva do nových sfér podnikania vrátane poisťovníctva, úverovania a finančných služieb.

V oblasti práce s členmi Zväzu:

Obnoviť dôveru členov v ZPD a OS SR a skvalitniť služby pre členov Zväzu v regiónoch prostredníctvom využívania možností poslania a činnosti Zväzu zakotveného v stanovách Zväzu.

Prostredníctvom rôznych ekonomických aktivít a dodávateľských organizácií, služieb pre poľnohospodárstvo hľadať a získavať finančné zdroje na krytie časti nákladov na činnosť Zväzu.

opäť rozvinúť diskusiu so zväzmi a združeniami poľnohospodárskych prvovýrobcov SR s cieľom ustanoviť jednu inštitúciu poľnohospodárskych prvovýrobcov SR aj ako spoločnej platformy na Slovensku alebo inštitucionalizovať pôsobenie Rady poľnohospodárskych samospráv Slovenskej republiky.

Na základe konkrétnych výsledkov práce Zväzu získať za členov Zväzu ďalšie poľnohospodárske subjekty.

V oblasti medzinárodnej spolupráce

Úlohou Zväzu bude spolupracovať s:

Medzinárodným družstevným zväzom (MDZ) a rozvíjať kontakty s družstevnými organizáciami v zahraničí

COPA (Výbor poľnohospodárskych organizácií v EÚ) a COGECA (Generálny výbor pre poľnohospodárske družstevníctvo v EÚ)

CEA – Európska konfederácia pre poľnohospodárstvo

s ďalšími komisiami a výbormi pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

 

Zo zelenej správy 2007

Využívaná výmera poľnohospodárskej pôdy na Slovensku...........................................................1 941- tisíc ha

Z využívanej výmery poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárske družstvá obhospodarujú.......45%

Priemerná výmera pôdy v PD...........................................................................................................1 357 ha

Zamestnanosť v poľnohospodárstve..............................................................................................77 500 pracovníkov

Priemerná mzda v poľnohospodárstve...........................................................................................14 340 Sk

Podkategórie

Agroslužby

agrosluzby

Kalendár

Júl 2024
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Reklama