PPA

PPA
 1. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že na svojom webovom sídle www.apa.sk v časti Priame podpory / Usmernenia zverejnila Usmernenie MPRV SR č....
 2. PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 23.04.2018 voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy....
 3. Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“) oznamuje prevádzkovateľom skladov s platným osvedčením o prevádzkovaní verejného skladu podľa...
 4. o zverejnení Príručky k verejnej intervencii obilnín v podmienkach Slovenskej republiky viac informácií
 5. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody pre rok 2018.
 6. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 1 / Podopatrenie 1.1 Výzvu č....
 7. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP / Opatrenie 2.2....
 8. o poskytnutie dotácie na opatrenie „kontrola úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat“
 9. Informácie o registri pôdy LPIS sú pre verejnosť dostupné prostredníctvom pôdneho portálu, ktorý prevádzkuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a...
 10. Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy oznamuje žiadateľom o priame podpory zmenu v nahlasovaní plodiny ozdobnica čínska pre rok 2018.
 11. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania disponibilnej alokácie pre vyzvanie č. TP-A3-2016-02, aktivita 3 plánuje ku dňu 31. 5....
 12. o poskytnutie dotácie na opatrenie „založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“
 13. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre...
 14. o poskytnutie dotácie na opatrenie „zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách“
 15. o poskytnutie dotácie na opatrenie „kontrola úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat“

Kalendár

Apríl 2018
P U S Š P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30